Szykują się wybory ławników na kadencję 2020-2023

0

Rada Miejska w Stargardzie przystępuje do wyboru 22 ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie: 14 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 6 do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 do orzekania w sprawach karnych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2019 r. Kadencja potrwa od roku 2020 do 2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze służby więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Stargardzie:

1) Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Rada Miejska w Stargardzie dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Więcej:

https://www.stargard.pl/aktualnosci/main/Mozna-zostac-lawnikiem

(r) – źródło: UM w Stargardzie

fot. www.stargard.sr.gov.pl

 

Poprzedni artykułWybieramy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Następny artykułKoncert „Powrót”. Warto kochać i czytać wiersze


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj