Spis Powszechny 2021. Zostań rachmistrzem

0

W poniedziałek 1 lutego rozpoczyna się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Do ich zadań będzie należało pozyskiwanie informacji w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się 1.04. (czwartek). Zgłoszenia będą przyjmowane do 9.02. (wtorek).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,

– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie mu wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do internetu (rekomendowane są laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania: jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób; format pliku – JPG; rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli, przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie udostępnione rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową,

zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

  przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub zagrożone będzie dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania na stronie BIP oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie):

 1. Zgłoszenie zawierające: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; adres zamieszkania; numer telefonu, adres e-mail.
 2. Oświadczenie zawierające informacje: o posiadaniu obywatelstwa polskiego; o korzystaniu z pełni praw obywatelskich; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe; o posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia; o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie; zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego; o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: [email protected], platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje: a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu; b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wysłania wiadomości e-mail; c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym); d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych można znaleźć tutaj oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Stargardzie – nr tel. 91 577-50-67 e-mail: [email protected].

Udział obywateli w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna.

(r), afisz – źródło: UM w Stargardzie

Poprzedni artykułWOŚP 2021 zagra online
Następny artykułPociągi regionalne wracają na trasy


Zanim dodasz komentarz – zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj